Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti Leona Huráčková, sídlem Tuhaň 239, 277 41, Tuhaň. IČ: 71390171, (dále též „prodávající“) a kupujícího.

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.autodilynavse.cz v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mají pouze informativní charakter. Skutečné výrobky se mohou lišit v některých detailech - např. rozdíly v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze. Tam, kde je to obvyklé, bude současně se zbožím předán záruční list se seznamem záručních opraven a servisních středisek. U výrobků neobsahující záruční list jej nahrazuje faktura, která je součástí zásilky.

 

Objednávka zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V cenově náročnějších případech (nad 5000,-), si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou částky finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst.3 občanského zákoníku).
b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.
c) Případné storno objednávky lze provést ze strany kupujícího pouze v případě, že ještě neobdržel “potvrzení objednávky“. V ostatních případech POUZE po dohodě s prodávajícím.

 

Cena a platba

Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu www.autodilynavse.cz jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy a po celou dobu trvání řádně uzavřeného smluvního vztahu. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.

 

Přehled možných způsobů úhrad za zboží:

a) dobírkou - hotově řidiči dopravce při předání zboží.
b) převodem - z Vašeho účtu na účet prodávajícího po Vašem potvrzení vystavené objednávky.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. 
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozní vytíženosti prodávajícího dodáno v co nejkratší době způsobem zvoleným kupujícím. V případě, že zboží má prodávající v dostatečném množství skladem a dovoluje to provozní vytíženost prodávajícího vyexpeduje je – předá dopravci první až druhý pracovní den po potvrzení objednávky, maximálně do deseti pracovních dní, dodací lhůta činí dva až tři dle způsobu dopravy ode dne odeslání . V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do deseti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do deseti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva.

 

Záruka

Délka záruky dle Občanského zákoníku záruční je na spotřební zboží stanovena na 24 měsíců, ostatní kategorie na min. 6 měsíců. Vztahy s podnikatelskými subjekty, to je fyzické osoby, právnické osoby, státní i neziskové organizace, se řídí dle Obchodního zákoníku. V tomto případě záruční lhůtu určuje výrobce nebo dovozce a je stanovena v délce min. 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny: neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či, že došlo k mechanickému poškození zboží.

 

Reklamace zboží

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků. Odpovědnost za poškození zásilky v průběhu přepravy nese dopravce, u kterého je zboží pojištěno. Při reklamaci zboží je nutné nás nejdříve kontaktovat a dohodnout postup reklamace. V případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt. Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout. Při zasílání reklamovaného zboží je nutné: označit krabici slovem REKLAMACE, přibalit veškeré doklady, které byly s výrobkem dodány, včetně vyplnění reklamačního protokolu s popisem vady. Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 ti dnů od převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o jejím stavu. Zboží zasílejte zpět POUZE DOPORUČENĚ, NA DOBÍRKU NENÍ MOŽNÉ a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné nahlásit prodávajícímu neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prohlídce zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím v druhu, kompletnosti nebo množství, je povinen podat ihned - neprodleně zprávu prodávajícímu. K pozdějším reklamacím nelze přihlédnout. Před prvním použitím je kupující povinnen prostudovat záruční podmínky včetně  návodu na obsluhu, bezpečnostních výstrah a dalších pokynů a následně se těmito informacemi důsledně řídit. U výrobků s obecně známým způsobem použití nemusí být přiložen návod k obsluze. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem. Záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na běžné opotřebení věci způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat. Faktura slouží zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními a Obchodními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu nebo převzetím zásilky od přepravce. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení dokladu o koupi či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout. Dopravu reklamovaného zboží k prodejci hradí zákazník.

 

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ust. § 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Výjimku z možnosti odstoupení od smlouvy jsou stanovené v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného či jiných nákladů), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zboží zasílejte zpět POUZE DOPORUČENĚ, na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

 

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod www.autodilynavse.cz se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze společnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb

 

ZWJjNWU3